ISO 22000

ISO 22000, HACCP- BEZBEDNOST HRANE

HACCP predstavlja integrisani sistem kontrole bezbednosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i prometa hrane, a odnosi se na sve organizacije u  lancu. Zasniva se na preventivnom pristupu i  na sedam osnovnih principa, a to su:

Princip 1. Sprovesti analizu opasnosti;
Princip 2. Utvrditi kritične kontrolne tačke – CP; 
Princip 3. Postaviti kritične  granice;
Princip 4. Uspostaviti sistem praćenja – monitorning;
Princip 5. Ustanoviti korektivne mere koje trebaju biti preduzete kada nadzor pokazuje da neka od CCP nije pod kontrolom;
Princip 6. Uspostaviti postupke verifikacije za potvrđivanje da je HACCP sistem delotvoran; 
Princip 7. Uspostavljanje dokumentacije koja se odnosi na sve postupke i zapise u skladu sa ovim načelima i njihovoj primeni;

S obzirom na to da je HACCP  kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 90001. Da bi se izbegli ovi nedostaci došlo je do izražene potrebe za stvaranjem standarda  ISO 22000. ISO 22000 je međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane koji integriše, ne samo HACCP i ISO 90001, već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

Prednosti upravljanja bezbednošću hrane i HACCP:

1. Poboljšanje bezbednosti hrane;
2. Jačanje poverenja potrošača;
3. Omogućava sledljivosti i jasnu komunikaciju u okviru lanca prehrambene industrije preko sistema jasne odgovornosti i nadležnosti svih zaposlenih;
4. Ispunjavanje zakonske regulative koja se odnosi na bezbednost hrane.Štampa El. pošta