ISO 5001

ISO 5001

ISO 5001 Sistem menadžmenta energijom je standard namenjen organizacijama koje imaju cilj da smanje potrošnju energije i da poboljšaju energetsku efikasnost. Početni korak implementiranja zahteva ovog standarda je snimanje energetskih uticaja organizacije, a naredni korak je pravljenje programa štednje energije, kao i njihova realizacija.
Sistem menadžmenta energijom ISO 50001, može da se primeni na sve kategorije delatnosti, a posebno je laka primena ovog standarda na organizacije koje su već sertifikovane prema drugim standardima, kao što su ISO 9001, ISO 14001 ili OHSAS 18001.

Koristi i prednosti implementacije ISO 5001:

1. Usaglašenost sa zakonskom regulativom;
2. Smanjenje upotrebe energije;
3. Povećanje korišćenja alternativnih izvora energije;
4. Identifikacija i upravljanje rizicima koji okružuju buduće snabdevanje energijom;
5. Poboljšava ukupne performanse kako bi se smanjila potrošnja energije i kako bi se smanjili troškovi;
6. Prednost pri učestvovanju na tenderima;
7. Povećanje ugleda organizacije.

Štampa El. pošta

ISO 22301

ISO 22301
Standard ISO 22301 Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCM) u poslednje vreme dobija na sve većem značaju i u potpunosti je usaglašen sa vodećim standardima (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001...). Njegova implementacija obuhvata zahteve vezane za uspostavljanje konteksta sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja, zahteve vezane za ulogu vrhovnog rukovodstva, ciljeve kontinuiteta poslovanja i mere za rešavanje rizika, podršku, sprovođenje, merenje i korektivne akcije.Standard ISO 22301 namenjen je organizacijama svih veličina i delatnosti. Ovaj standard daje okvir za razvoj i dostizanje otpornosti organizacije. Njegova primena pomaže da se svim zainteresovanim stranama pokaže spremnost i sposobnost održavanja kontinuiteta u realnim i potencijalno mogućim vanrednim situacijama.

Ključne koristi od primene standarda 22301:

1. Omogućava fleksibilnost organizaciji prilikom prekida u radu;
2. Kompetitivna prednost;
3. Poboljšanje kvaliteta i efikasnost u rad;
4. Kontinualno unapređivanje organizacije kroz interne provere;
5. Uštede u troškovima;
6. Održavanje optimalnog nivoa pružanja usluge klijentima i zaineresovanim stranama.

 

Štampa El. pošta

ISO 27001

ISO 27001
ISO 27001 Sistem upravljanja bezbednošću informacija predstavljaju  konzistentan mehanizam za:


-          upravljanje bezbednošću informacija,
-          smanjenje  mogućnosti gubitka informacija ključnih za poslovanje organizacije, 
-          sticanje poverenje korisnka, poslovnih partnera I svih zaintresovanih strana.

Primena standarda posebno je namenjena organizacijama koje u svom poslovanju imaju interne i/ili eksterne informacione sisteme, podatke koji su poverljivi, čije funkcionisanje poslovnih procesa zavisi od informacionog sistema i ostalim organizacijama koje se žele prilagoditi potrebama današnje informacione sigurnosti kao što su banke, IT kompanije, finansijske i osiguravajuće kompanije, univerziteti i mnoge druge organizacije.

Prednosti I koristi od implementacije i sertifikacije ISO 27001 su: 

1. Sticanje poverenja kupaca, dobavljača i ostalih zaintresovanih strana u bezbednost informacionog sistema organizacije;
2. Zaštite informacija I podataka na svim organizacionim nivoima;
3. Usklađenost sa zakonskom regulativom;Štampa El. pošta

ISO 20000

ISO 2000
ISO 20000 Sistem
upravljanje servisima/uslugama u oblasti IT usluga. Standard omogućava da se kontinualno unapređuju  IT usluge i da se napravi okvir za uvođenje alata kojima će se automatizovati procesi i povećavati pouzdanost pružanja IT usluga. Jedan od ciljeva standard je da korisnici usluga budu zadovoljni nivoom usluga koje im se pružaju.
Kada se govori o primeni standarda ISO 20000, misli se prvenstveno na ispunjavanje zahteva datih u ISO 20000-1:2011, dok su ostali dokumenti u okviru ovog standarda smernice kako na što bolji i lakši način ispuniti zahteve.
ISO 9001 predstavlja odličnu osnovu za implementaciju standarda ISO 20000.

Koristi i prednosti  standarda ISO 20000:

1. Obezbeđuje tip poređenja sa najboljom praksom;
2.  Stvaranje okvira za poboljšanje kvaliteta usluga;
3. Podržava unutrašnje promene pružaoca usluga;
4. Smanjuje rizike i troškove  IT usluga;
5. Poboljšanje veze između razluičitih odeljenja kroz bolje i jasnije definisanje odgovornosti i ciljeva.

Štampa El. pošta

ISO 22000

ISO 22000, HACCP- BEZBEDNOST HRANE

HACCP predstavlja integrisani sistem kontrole bezbednosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i prometa hrane, a odnosi se na sve organizacije u  lancu. Zasniva se na preventivnom pristupu i  na sedam osnovnih principa, a to su:

Princip 1. Sprovesti analizu opasnosti;
Princip 2. Utvrditi kritične kontrolne tačke – CP; 
Princip 3. Postaviti kritične  granice;
Princip 4. Uspostaviti sistem praćenja – monitorning;
Princip 5. Ustanoviti korektivne mere koje trebaju biti preduzete kada nadzor pokazuje da neka od CCP nije pod kontrolom;
Princip 6. Uspostaviti postupke verifikacije za potvrđivanje da je HACCP sistem delotvoran; 
Princip 7. Uspostavljanje dokumentacije koja se odnosi na sve postupke i zapise u skladu sa ovim načelima i njihovoj primeni;

S obzirom na to da je HACCP  kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 90001. Da bi se izbegli ovi nedostaci došlo je do izražene potrebe za stvaranjem standarda  ISO 22000. ISO 22000 je međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane koji integriše, ne samo HACCP i ISO 90001, već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

Prednosti upravljanja bezbednošću hrane i HACCP:

1. Poboljšanje bezbednosti hrane;
2. Jačanje poverenja potrošača;
3. Omogućava sledljivosti i jasnu komunikaciju u okviru lanca prehrambene industrije preko sistema jasne odgovornosti i nadležnosti svih zaposlenih;
4. Ispunjavanje zakonske regulative koja se odnosi na bezbednost hrane.Štampa El. pošta

OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.  Ovaj standard je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti i zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti.
Implementacija zahteva ovog standarda znači da je sistem upravljanja pod nadzorom i u skladu sa najboljom  praksom bezbednosti i zdravlja na radu. 
Osnov standard 18001 je identifikovanje eventualnih rizika, otklanjanje rizika  ili preventivno  delovanje kako bi se smanjila verovatnoća njihove pojave na prihvatljiv nivo.

Prednosti implementacije OHSAS  18001:

1.Planiranje, identifikacija opasnosti, ocena rizika i kontrola rizika;
2.  Smanjenje povreda na radu I profesionalnih oboljenja;
3.Obezbeđivanje stalne usaglašenost sa zakonskom regulativom;
4.Struktura i odgovornosti svih zaposlenih po pitanju zdravlja i bezbednosti na radu; 
5.Obuka, svest i kompetentnost svih zaposlenih;
6.Spremnost i reagovanje na hitnim slučajevima 
7. Poboljšati svoj ugled I stvoriti poverenje zaposlenih ali I celokupne zajednice.Štampa El. pošta

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ovaj upravljački alat predstavlja aktivni koncept za poboljšanje ekoloških performansi svih organizacija bez obzira na njihovu veličinu, delatnost, broj zaposlenih. 
Standard 14001 je zasnovan na oceni rizika gde se identifikuju svi ekološki aspekti i uticaji vezani za delatnost organizacije, a zatim se orijentiše na poboljšanje odnosa prema životnoj sredini i implementaciju sistemskog pristupa kojim će se postizati ciljevi i obezbediti dokazi da su postignuti postavljeni ciljevi.
Standard ISO 14001 je po pristupu i strukturi sličan sa ISO 9001, a svojim zahtevima doprinosi proširenju poslovanja organizacija na područja koja nisu vezana samo za korisnike i podobnost proizvoda/usluge, već i na uticaje prema okruženju, smanjenje zagađenja, potrošnju energije, obnovljive izvore energije i sl.
Osnovna namena ovog standard je obezbeđenje strateškog okvira za kreiranje odnosa prema životnoj sredini.  Organizacije moraju  konstantno da razvijanja  svesti o zaštiti životne sredine, da uvode nove, ekološki prihvatljive tehnologije i procese, da preventivnim merama poboljšavaju rezultate zaštite životne sredine.

Implementacijom ISO 14001 organizacija će:

1.Smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu;
2.Smanjiti rizike od ekoloških katastrofa;
3. Obezbediti stalnu usaglašenost sa zakonskom regulativom;
4. Smanjiti potrošnju prirodnih resursa;
5.Poboljšati svoj ugled i stvoriti poverenje.
Štampa El. pošta

IS0 9001

ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Standard omogućava povezivanje svih delova  organizacije u dobro definisan sistem usmeren ka zadovoljenju zahteva korisnika (kupaca, klijenata, dobavljača i dr.). Ovaj sistem omogućava i praćenje svih procesa i aktivnosti- od nabavke preko proizvodnje do distribucije i prodaje. Svi procesi u ovom lancu su pokriveni QMS-om kroz procedure i zapise koji kasnije mogu da posluže kod razvoja novih ideja, proizvoda i usluga, unapređenja marketing aktivnosti, pokrivenosti tržišta.  U proces realizacije sistema menadžmenta kvalitetom  svi zaposleni su uključeni, tako da je njegova prednost obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.
Sistem menadžmenta kvalitetom  je način na koji organizacija upravlja kvalitetom, a pod pojmom kvaliteta ne podrazumeva se samo kvalitet proizvoda ili usluge već i kvalitet poslovanja (npr. odnosi sa klijentima i dobavljačima) i kvalitet same organizacije (odnos sa zaposlenima, radna kultura).  
Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao sto su OHSAS 18001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine pa se mogu integrisati.

ISO 9001 omogućava da na kraju poslovnog, proizvodnog ili uslužnog procesa postoji potpuno usaglašen proizvod ili uslugu.  Kvalitet svih procesa daje kvalitet proizvoda i usluga!

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 90001 je namenjen svim organizacijama, bez obzira na veličinu, delatnost, broj zaposlenih, a uvođenje i sertifikacija ISO 9001 organizaciji doneće:
1.       Povećanje zadovoljstva  korisnika;
2.       Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta;
3.       Uključenost svih zaposlenih i delegiranje odgovornosti na svim nivoima;
4.       Uspostavljanje sledljivosti proizvoda i procesa rad;
5.       Povećanje produktivnosti;
6.       Veće usmerenje na ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Štampa El. pošta